Privacyverklaring

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Uw privacy is voor Doktersdienst Groningen van groot belang. We gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wgbo.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Doktersdienst Groningen verwerkt persoonsgegevens primair voor het verlenen van zorg. Wanneer u contact met ons heeft zullen wij persoonsgegevens van u verwerken. Deze gegevens leggen wij vast in een informatiesysteem voor het beheren van uw medisch dossier. De gegevens die wij vastleggen zijn noodzakelijk voor een goede medische behandeling en de financiële afhandeling daarvan.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op. Uw contactgegevens kunnen worden gebruikt om u te benaderen voor een patiënttevredenheidsonderzoek. De opnames van de telefoongesprekken kunnen ook worden gebruikt in geval van een klacht of een incident.

Voor uw en onze veiligheid worden op sommige van onze locaties camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd door de verhuurder van deze locaties. Wanneer zich een incident heeft voorgedaan, kunnen de relevante beelden worden veiliggesteld, zodat deze beschikbaar blijven voor de verdere afhandeling van het incident. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De meeste gegevens krijgen wij rechtstreeks van u als patiënt. Ook ontvangen wij gegevens van andere zorgverleners, waaronder mogelijk uw eigen huisarts, waarmee wij in het kader van uw behandeling samenwerken.

Wij verwerken van u de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Verzekeringsgegevens
  • Uw huisarts
  • Medische gegevens

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Doktersdienst Groningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast worden alle medewerkers geïnformeerd en bewust gemaakt van de privacy-gevoeligheid van uw gegevens en hoe ze daar zorgvuldig en onder strikte geheimhouding mee moeten omgaan.

Wij maken gebruik van ICT-leveranciers voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorzieningen. Om de beveiliging van de persoonsgegevens te kunnen waarborgen, hebben we met deze partijen een ‘verwerkersovereenkomst’ afgesloten. Daarmee leggen we vast hoe deze partij (de verwerker) met uw persoonsgegevens omgaat, zodat we zeker weten dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt.

Bewaartermijn van uw persoongegevens
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening of passend binnen de wettelijke bewaartermijnen. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 20 jaar. Opnamen van gesprekken worden 2 jaar bewaard en financiële gegevens 7 jaar. De camera's die bij Doktersdienst Groningen hangten, tonen alleen beelden van de actuele situatie in de achtkamer. Deze beelden worden nergens opgeslagen. Na boven genoemde termijnen zullen we uw gegevens verwijderen. 

Toegang tot de persoonsgegevens
Alleen zorgverleners en medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling kunnen uw gegevens raadplegen. Hieronder moeten onder andere worden begrepen: de triagist (gediplomeerd doktersassistente of verpleegkundige waar u telefonisch contact mee heeft, de huisarts, Verpleegkundig Specialist of Physician Assistent die u behandelt en de assistent op de huisartsenpost. Zij raadplegen uw dossier slechts voor zover dat noodzakelijk is voor uw behandeling.

Als u contact heeft gehad met de Doktersdienst Groningen of u bent bij de huisartsenspoedpost geweest, dan ontvangt uw eigen huisarts (mits aangesloten bij DDG) een samenvatting van dit contact of bezoek. In dit bericht staat waarom u contact heeft gehad met de huisartsenpost en het advies of de behandeling. Hierdoor weet uw huisarts voor welke klachten u contact heeft gehad met de huisartsenpost en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

In geval van de afhandeling van een klacht of incident kan het nodig zijn dat een klachtenfunctionaris, kwaliteitscoördinator en leidinggevende van Doktersdienst Groningen inzage hebben in uw dossier en eventueel in de opnames van telefoongesprekken en/of camerabeelden. 

Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van DDG zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt onder andere in dat medewerkers van DDG, voor het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden, uw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben, alvorens zij dit kunnen doen. Er bestaan in de wet echter enkele uitzonderingen op deze regel. Op grond van wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van een zorgverlener worden doorbroken. Dit kan alleen wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van iemand anders.

Indien noodzakelijk kunnen vastgelegde gegevens mondeling, schriftelijk of digitaal worden uitgewisseld met andere zorgverleners die direct bij uw geneeskundige behandeling betrokken zijn. Denk hierbij aan de ambulancedienst, een specialist in het ziekenhuis waar u naar doorverwezen wordt of de apotheker die een recept van u verwerkt om u de juiste medicijnen te kunnen geven. 

Uitwisseling gegevens
Doktersdienst Groningen is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP), waarmee triagisten en dienstdoende huisartsen de belangrijkste gegevens uit uw medisch dossier van uw eigen huisarts of apotheek kunnen inzien. Deze gegevens zijn alleen door ons op te vragen indien u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven aan uw eigen huisarts of apotheek. Voor meer informatie over het LSP kunt u terecht op de website www.volgjezorg.nl

Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek, bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen of wanneer verwijdering van gegevens het gevolg heeft dat er geen goede zorg aan u geleverd kan worden. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Mocht u gebruik willen maken van uw rechten, kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken via onderstaande contactgegevens.

Heeft u een vraag of klacht?
Bij vragen over de verwerking van persoonsgegevens of verzoeken kan contact worden opgenomen met Doktersdienst Groningen via het contactformulier of via onderstaande contactgegevens. Een datalek of beveiligingsincident kunt u melden via het formulier datalek externen of via onderstaande contactgegevens. Ook kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Doktersdienst Groningen: fg@doktersdienstgroningen.nl of 050 - 316 84 00.

Naast het feit dat u bij de Doktersdienst terecht kunt voor al uw vragen, verzoeken en klachten, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens
Doktersdienst Groningen
Van Swietenlaan 2b 9728
NZ Groningen 050-316 84 00

Functionaris gegevensbescherming
FG@doktersdienstgroningen.nl 
050 -316 84 00

 

Doktersdienst Groningen - T: 0900-9229

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisarts nodig?
Huisartsenspoedposten
Algemene patiënt informatie
Organisatie DDG

Nieuws
Werken bij DDG
Veel gestelde vragen
Klachten

Links
Contact
Intranet
Sitemap

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen

 

Doktersdienst Groningen - T: 0900-9229

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen